รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 21

  

นายณรงค์ สุราลัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 

 


นายศุภกฤต ไกรสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.เขต 21

 

นางสาวดรุณสวาท มูลการ
อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางกัญญา โทสาลี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 

นายวิทยา พันธุระ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

                      

นายณัฐนนท์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางชนานันท์   สุคันธา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลทางการศึกษา

 

นายมนตรี ก้องเวหา
   ผู้อำนวยการ
กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

นายศุภชัย จันทระ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

                                                                    

 

 

 

 

Dummy Content

Widgetkit is the next generation tool set for Joomla and WordPress. This toolkit is the first of its kind! It provides a simple and user-friendly way to enrich your websites experience with slideshows, galleries, lightboxes and much more. All widgets make use of modern web technologies like HTML5 markup, CSS3 features and jQuery based JavaScripts. Widgetkit also works on iPads, iPhones and Android phones or tablets. It supports touch gestures and makes use of smooth CSS3 animations. Here is a short feature roundup:

Features

  • Available for Joomla and WordPress
  • All widgets can work stand-alone
  • Use shortcodes to show widgets anywhere
  • Clean and lightweight code
  • Semantic HTML5 markup
  • Asset file Minification and Compression
  • Supports touch gestures for mobile devices
  • Uses hardware accelerated CSS3 animations
  • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, latest jQuery version

How It Works

Widgetkit basically acts as a platform for all our widgets. It installs as a single component in Joomla or as a plugin in WordPress 3.x. The Widgetkit dashboard presents you an overview of all widgets. You can create, edit or delete all widgets and their content in one place. And after you have created the content for your first widget you can either use a shortcode or a module to display your widget anywhere on your website. In fact you can do both because once have you created a widget you are able to display it multiple times and reuse it on different parts of your website.